1. paastonajan sunnuntai
1st Sunday of Lent
Mark.1:12‒13


 
Mikä on suurin kiusauksesi? Tämän tapainen kysymys voi kuulostaa merkityksettömältä nykyajan ihmiselle, joka ei välttämättä edes tajua olevansa kiusattu. Kun hän täyttää mielihalujaan, juoksee erikoistarjousten perässä kuten kaikki muutkin, hän ei mieti, mistä hänen kulloisetkin tarpeensa kumpuavat. Kuitenkin mainonta ohjaa voimakkaasti hänen toimintaansa.

Ennen kuin Jeesus valmistautui julkiseen toimintaansa, hän vetäytyi neljäksikymmeneksi vuorokaudeksi autiomaahan. Siellä Jumalan työn vastustaja, sielunvihollinen ilmestyi hänelle ja koetti erilaisin houkutuksin saada hänet luopumaan kutsumuksestaan.

Toisin kuin Matteus, joka kertoi Jeesuksen kiusaukset yksityiskohtaisesti, Markus antoi tiedon, että Jeesuksen kamppailu sielunvihollisen kanssa kesti neljäkymmentä päivää. Mutta tällä koruttomalla lauseella oli syvällinen merkitys.

Neljäkymmentä päivää, jotka Jeesus vietti autiomaassa, ja hänen sinä aikana kokemansa kiusaukset muistuttivat Israelin kansan erämaavaelluksesta, joka kesti neljäkymmentä vuotta. Jeesuksen koetusaika toi mieleen myös Mooseksen, joka ottaessaan vastaan kymmenen käskyn lain viipyi vuorella Herran luona neljäkymmentä päivää ja yötä syömättä ja juomatta (ks. 2.Moos.34:28).

Kun Jeesus paastosi Mooseksen tavoin neljäkymmentä täyttä vuorokautta, hänen tuli nälkä (ks. Matt.4:2). Kestämällä koetuksen hän osoitti olevansa uusi Mooses, jopa enemmän kuin esikuvansa.

Siinä missä Mooses välitti israelilaisille kymmenen käskyn lain, Jeesus avasi koko ihmiskunnalle tien Jumalan yhteyteen. Ja missä Mooses johdatti israelilaiset luvatun maan rajalle, siinä Jeesus kulki voittajana yli elämän ja kuoleman rajan.

Olemme tottuneet ajattelemaan että Jeesus voitti kuoleman ylösnousemuksellaan. Niinhän se onkin. Mutta toinen puoli hänen voitostaan oli, että hän Jumalan sanan avulla torjui saatanan, jonka voimakkain ase oli kuolema.

Markus sanoi myös, että Jeesus eli villieläinten joukossa ja että enkelit pitivät hänestä huolta. siinä toteutui Jesajan ennustama messiaan ajan tuntomerkki. Villieläimistä, jotka edustivat uhkaa, tuli vaarattomia niin kuin kerran paratiisissa: ”Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen.” (Jes.11:6).

Tulemme harvoin ajatelleiksi, että kiusaaja on lyöty maahan. Vaikka sielunvihollinen kulkee ympäriinsä etsien, kenet voisi niellä (ks. 1.Piet.5:8), Jeesus on murskannut hänen valtakuntansa. Jeesuksen tähden saamme sanoa kiusaajalle niin kuin Martti Luther aikanaan: ”Katsopa, mitä sinulla on niskassasi: Kristuksen jalanjälki.”

Pääsiäistä edeltävä suuri paasto kestää neljäkymmentä vuorokautta sunnuntait pois lukien. Näin ei ole syyttä suotta. Tahdomme noudattaa Jeesuksen esimerkkiä ja luopua turhista ja katoavista asioista, jotta rikastuisimme sanan ja sakramenttien välittämistä ikuisista aarteista.

Kun paastoamme, otamme vakavasti ensimmäisen käskyn: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.” (Vrt. 2.Moos.20:2‒3). Jeesus opetti tuon käskyn mukaisesti: ”Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.” (Matt.6:33).

Mikä ”kaikki tämäkin”? No, se tarkoittaa kaikkia ajalliseen elämäämme kuuluvia asioita, joita ilman emme tule toimeen ja jotka tuottavat meille iloa tai mielen virkeyttä. Suurin kiusauksemme on arvostaa ne ylitse ja ohitse Jumalan ja Luojamme, jolta ne ovat lähtöisin.

 
Paastonajat ovat kirkkovuoden jaksoja, joiden kuluessa voimme oppia arvostamaan sanaa ja sakramentteja. Näiden aarteiden avulla näemme, että elämme oikeastaan kiusausten viidakossa. Mutta niin kuin enkelit palvelivat Jeesusta autiomaassa, samoin Kristus palvelee meitä. Hän raivaa vapaan tilan kaikille, jotka turvautuvat ja luottavat häneen.
 
*
 
What is your most powerful temptation? A question like this can sound redundant to many modern people who don’t even recognize their temptations. When they fulfil their needs and grab special offers like everybody else does, they’re not asking where their contemporary needs come from. Yet commercials strongly guide their actions.
 
Before Jesus Christ began his ministry he was driven by the Spirit to the wilderness. There Satan, the adversary of Gods work, appeared to Jesus and tempted Him to give up His calling. Unlike Matthew, who described Jesus’ temptations in detail, Mark announced that the fight between Jesus and Satan lasted forty days. But this simple statement had a profound meaning.
 
The forty days that Jesus spent in the wilderness and the temptations he had during that time was a remembrance of the forty years of Israel’s roam in the desert of Sinai. This tribulation of Jesus also brought into mind Moses who spent forty days and nights on Mount Sinai without eating bread nor drinking water (see Exodus 34:28).

As Moses also Jesus fasted forty days and nights, and afterward He was hungry (see Matt.4:2). By enduring His tribulation He showed that He was the new Moses or even more. Moses gave Israel the Ten Commandments and led his people to the boundary of the Promised Land. But what Jesus did was for the whole mankind: He opened for all the way to God by crossing the boundary of life and death as a winner.

Usually we think that Jesus by His resurrection won death. So He did. But the other side of His victory was that He fought successfully against Satan whose most powerful weapon and threat death was.

Mark said also that Jesus was with the wild beasts and the angels ministered to Him. Mark pointed that this was one of the markers of the Reign of Jesse’s offspring as Isaiah had foreseen. Wild animals that represented danger became harmless like once in Paradise: “The wolf also shall dwell with the lamb. The leopard shall lie down with the young goat.” (Isa.11:6).

We seldom think that Satan has been stumped on the ground. Though the devil walks about like a roaring lion seeking whom he may devour (see 1.Pet.5.8), Jesus Christ has crushed his realm. Therefore we may use the same words as Martin Luther did when he said to the tempter: “See what you have in the back of your neck? The foot print of Christ.”

The Great Lent before Easter lasts forty days excluding Sundays. This is not without a reason. As Christians we want to follow Jesus’ example and give up vain and transient things so that the word of God and the sacraments of Christ can enrich us with an imperishable treasure.

When we fast we pay attention to the first commandment: “I am the Lord your God. You shall have no other Gods before me.” (See Exodus 20: 2‒3). Accordingly to this Jesus taught: “But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.” (Matt.6:33).

What does ”all these things” mean here? Well, it refers to all the things necessary for our earthly life to be happy and successful. Our most powerful temptation is to value all those things above and ahead of God our Creator who provides us with the goods we need.

The Lent is a chapter of the Church Year when we can learn to appreciate the word of God and the sacraments. By the help of these treasures we come to understand that the world is like a jungle of temptations. But as the angels ministered to Jesus in the wilderness, so the Lord services us. He clears a free space to anyone who confides in Him.